Social Listening Tools ผู้ช่วยในการตลาดออนไลน์ การเลือกลงโฆษณาที่คุ้มค่า

Social Listening Tools ผู้ช่วยในการตลาดออนไลน์ การเลือกลงโฆษณาที่คุ้มค่า การตลาดออนไลน์ ในยุคนี้ เต็มไปด้วยภาวะการแข่งขัน ซึ่งแข่งขันกันอย่างดุเดือดบนโลกออนไลน์ หรือโลกโซเชียลมีเดียต่าง ๆ โดยธุรกิจที่อยู่รอด สามารถเอาชนะคู่แข่ง หรือธุรกิจที่สามารถครองใจผู้บริโภคได้ คือ ธุรกิจที่เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในด้านการตลาดได้อย่างเหมาะสม จากเดิมในอดีตที่เน้นการตลาดในการเข้าถึงผู้บริโภคบนโลกออฟไลน์ หรือการลงพื้นที่สำรวจในโลกความเป็นจริง แต่ในยุคนี้ต้องเปลี่ยนไปเป็นการเข้าถึงผู้บริโภคบนโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น โลกที่สื่อสารกันผ่านอินเตอร์เน็ต และไม่ใช่แค่เฉพาะการเข้าถึงเพียงอย่างเดียว ธุรกิจจำเป็นที่ต้องเข้าใจ ! พฤติกรรม เข้าใจความชอบ และเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคบนโลกออนไลน์อย่างแท้จริง